سایت دکتر سمیه رحمت
سبد خرید0

سبد خرید

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گام به گام درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان درس ضرب و تقسیم

تاریخ انتشار :
( در پایین صفحه لیست پاسخ ها قرار گرفته است )

در این قسمت  لیست پاسخ به تمام سوالات درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار گرفته است. گام به گام درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان درس ضرب و تقسیم شامل پاسخنامه ی سوالات صفحه ی 46، صفحه ی 47، صفحه ی 48، صفحه ی 49، صفحه ی 50، صفحه ی 51، صفحه ی 52 می باشد.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 46 درس ضرب و تقسیم درس سوم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات حل مسئله صفحه ی 46 کتاب ریاضیپایه ی دوم ابتدایی درس سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 47 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس ضرب و تقسیم

در این قسمت جواب سوالات الگوسازی، حذف حالت های نامطلوب صفحه ی 47 درس ضرب و تقسیم پایه ی دوم ابتدایی درس سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 48 درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان درس ضرب و تقسیم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به ضرب دو عدد دو رقمی صفحه ی 48 کتاب ریاضی پایه ی دم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 49 درس ضرب و تقسیم درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 49 درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 50 کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 50 درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 51 ضرب و تقسیم دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 52 درس سوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به محاسبه ی حاصل ضرب صفحه ی 52 ضرب و تقسیم پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 53 درس ضرب و تقسیم دوم دبستان درس سوم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 53درس سوم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 54 ضرب و تقسیم دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 54 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 55 کتاب ریاضی دوم دبستان درس ضرب و تقسیم

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 55 درس ضرب و تقسیم درس سوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 56 درس ضرب و تقسیم درس سوم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به محاسبه های تقریبی صفحه ی 56 کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 57 درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 57 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درسضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 58 کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان درس سوم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت درس ضرب و تقسیم دوم ابتدایی درس سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 59 درس ضرب و تقسیم پایه ی دوم دبستان درس سوم

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 59 درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 60 ضرب و تقسیم پایه ی سوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تقسیم و بخش پذیری درس سوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 61 درس سوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس ضرب و تقسیم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 61 درس سوم کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 62 کتاب ریاضی دوم دبستان درس سوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 62 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 63 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 63 درس سوم کتاب ریاضی پایه ی ذوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 64 درس سوم درس ضرب و تقسیم

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تقسیم بر عددهای یک رقمی صفحه ی 64 درس ضرب و تقسیم درس سوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 65 درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 66 درس سوم کتاب ریاضی دوم دبستان

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 66 درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی پایه ی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 67 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس سوم

در این قسمت جواب سوالات تمرین صفحه ی 67 درسضرب و تقسیم درس سوم کتاب ریاضی پایه دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 68 درس سوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت مربوط به تقسیم بر عدد دو رقمی صفحه ی 68 دزس سوم درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 69 ضرب و تقسیم دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 69 کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 70 درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فعالیت صفحه ی 70 درس ضرب و تقسیم کتاب ریاضی دوم دبستان قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 71 کتاب ریاضی دوم ابتدایی درس سوم

در این قسمت جواب سوالات کار در کلاس صفحه ی 71 کتاب ریاضی دوم دبستان درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 72 درس ضرب و تقسیم درس سوم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات فرهنگ نوشتن مربوط به مرور فصل صفحه ی 72 درس ضرب و تقسیم پایه ی دوم دبستان درس سوم قرار داده شده است.

( برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید )

گام به گام صفحه ی 73 ضرب و تقسیم پایه ی دوم ابتدایی

در این قسمت جواب سوالات صفحه ی 73 درس سوم کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی درس ضرب و تقسیم قرار داده شده است.

rahmat aval footer image

کانال های ما در تلگرام :

با ما در تماس باشید :

09111385635

به ما اعتماد کنید :